اطلاعات تعمیراتی

در این بخش سعی میکنیم اطلاعات تعمیراتی موتورهای شناخته شده در کشور قرار گیرد تا همکاران محترم به کمک آنها بتوانند در پروسه تعمیرات موفق عمل کرده و از حدس و گمان در خصوص گشتاور پیچ ها و نیز اندازه ها پرهیز کنند.

 • Cat C15

CAT C15 Main Bearing capscrews
step 1 = 95 Nm, 70 lb.ft
step 2 = 260 Nm, 190 lb.ft
step 3 = + 120 degrees

CAT C15 Connecting Rod Bolts
step 1 = 90 Nm, 6 lb.ft
step 2 = + 90 degrees

CAT C15 Cylinder Head Bolts
step 1 = 170 Nm, 128 lb.ft
step 2 = 260 Nm, 190 lb.ft
step 3 = 450 Nm, 330 lb.ft

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 • Cat 3406

CAT 3406 Main Bearing Bolts
Step 1 = 190 lb.ft, 260 Nm
Step 2 = plus 120 degrees

CAT 3406 Connecting Rod Bolts
Step 1 = 60 lb.ft, 80 Nm
Step 2 = plus 120 degrees

CAT 3406 Cylinder Head Bolts
Step 1 = 200 lb.ft, 270 Nm
Step 2 = 330 lb.ft, 450 Nm
Step 3 = (repeat step2)


 • Cat 1674

CAT 1674 Main Bearing capscrews
Step1 = 70 lb.ft, 95 Nm
Step2 = plus 90 degrees

CAT 1674 Connecting Rod Bolts
Step1 = 30 lb.ft, 40 Nm
Step2 = plus 90 degrees

CAT 1674 Cylinder Head Bolts
Step1 = 135 lb.ft, 183 Nm
Step2 = 185 lb.ft, 250 Nm
Step3 (repeat step2) = 185 lb.ft, 250 Nm


 • Cat 3054

CAT 3054 Main Bearing Caps
265 Nm, 195 lb.ft

CAT 3054 Connecting Rod Bolts
Rods with bolts and nuts
125 Nm, 92 lb.ft

Rods with bolts only
non-fractured

155 Nm, 114 lb.ft

Rods – fractured
Step 1 = 18 Nm, 13 lb.ft
Step 2 = 70 Nm, 52 lb.ft
Step 3 = +120 degrees

CAT 3054 Cylinder Head Bolts
Step 1 = 110 Nm, 81 lb.ft
Step 2 = 110 Nm, 81 lb.ft

Short (S) Bolts only
Step 3 = + 150 degrees

Medium (M) Bolts only
Step 4 = + 180 degrees

Long (L) Bolts only
Step 5 = + 210 degrees


 • CATERPILLAR 3114 3116 3126 bolt torques

CAT 3114, 3116, 3126 Main Bearing Bolts
Step 1 = 54 Nm, 40 lb.ft
Step 2 = + 90 degrees;

CAT 3114, 3116, 3126 Connecting Rod Bolts
Con Rods with Machined join
Step 1 = 54 Nm, 40 lb.ft
Step 2 = + 60 degrees

Con Rods with Fractured join
Step 1 = 70 Nm, 52 lb.ft
Step 2 = + 120 degrees

CAT 3114, 3116, 3126 Cylinder Head Bolts
M20 bolts
Step 1 = 300 ± 15 Nm
(221 ± 11 lb.ft)
Step 2 = Loosen all
Step 3 = 130 ± 15 Nm
(96 ± 11 lb.ft)
Step 4 (re-do step 3)
= 130 ± 15 Nm
(96 ± 11 lb.ft)
Step 5 = + 90 degrees
M12 bolts
55 Nm (41 lb.ft)


 • CAT 3176B, 3176C, 3196 specs, bolt torques

CATERPILLAR 3176C Essential Diesel Engine Bolt Tightening Torques

CAT 3176C Main Bearing Caps
step 1 = 95 Nm, 70 lb.ft
step 2 = + 90 degrees

CAT 3176C Connecting Rod Bolts
step 1 = 130 ± 7 Nm, 95 ± 5 lb.ft
step 2 = + 60 degrees ± 5 degrees

CAT 3176C Cylinder Head Bolts
Bolts 1-26
Step 1 = 160 Nm, 120 lb.ft
Step 2 = repeat of step 1
= 160 Nm, 120 lb.ft
Step 3 = + 90 degrees
Step 4 = loosen
Step 5 = 160 Nm, 120 lb.ft
Step 6 = repeat of step 5 = 160 Nm, 120 lb.ft
Step 7 = + 90 degrees

CATERPILLAR 3176B
Essential Diesel Engine Bolt Tightening Torques

CAT 3176B Main Bearing Caps
step 1 = 95 Nm, 70 lb.ft
step 2 = + 90 degrees

CAT 3176B Connecting Rod Bolts
step 1 = 130 ± 7 Nm, 95 ± 5 lb.ft
step 2 = + 60 degrees ± 5 degrees

CAT 3176B Cylinder Head Bolts
Bolts 1-26
Step 1 = 150 Nm, 110 lb.ft
Step 2 = 275 Nm, 200 lb.ft
Step 3 = repeat step 2
 = 275 Nm, 200 lb.ft 

Bolts 27-33
Step 4 = 25 Nm, 18 lb.ft


 • CATERPILLAR 3196 Essential Diesel Engine Bolt Tightening Torques

CAT 3196 Main Bearing Caps
step 1 = 95 Nm, 70 lb.ft
step 2 = + 90 degrees

CAT 3196 Connecting Rod Bolts
step 1 = 130 ± 7 Nm, 95 ± 5 lb.ft
step 2 = + 60 degrees ± 5 degrees

CAT 3196 Cylinder Head Bolts
Bolts 1-26
Step 1 = 160 Nm, 120 lb.ft
Step 2 = repeat of step 1
= 160 Nm, 120 lb.ft
Step 3 = + 90 degrees
Step 4 = loosen
Step 5 = 160 Nm, 120 lb.ft
Step 6 = repeat of step 5
= 160 Nm, 120 lb.ft
Step 7 = + 90 degrees


CATERPILLAR 3204
Essential Diesel Engine Bolt Tightening Torques

CAT 3204 Main Bearing Bolts
Step 1 = 45 ± 4 lb.ft (61 ± 6 Nm)
Step 2 = +60 degrees ± 5 degrees

CAT 3204 Connecting Rod Bolts
Step 1 = 30 ± 3 lb.ft (40 ± 4 Nm)
Step 2 = +60 degrees ± 5 degrees

CAT 3204 PC Cylinder Head Bolts
EARLIER BOLTS
(with six dash marks)
Step 1 = Tighten bolts 1 thru 18 in number sequence to: 60 ± 10 lb.ft (80 ± 14 Nm)
Step 2 = Tighten bolts 1 thru 18 in number sequence to: 95 ± 5 lb.ft (130 ± 7 Nm)
Step 3 = Again tighten bolts 1 thru 18 in number sequence to: 95 ± 5 lb.ft (130 ± 7 Nm)

ALL:
Torque for head bolts 19 thru 22(tighten in number sequence to)32 ± 5 lb.ft (43 ± 7 Nm)

CAT 3204 PC Cylinder Head Bolts
Later BOLTS
(with seven dash marks)
Step 1 = Tighten bolts 1 thru 18 in number sequence to: 60 ± 10 lb.ft (80 ± 14 Nm)
Step 2 = Tighten bolts 1 thru 18 in number sequence to: 110 ± 5 lb.ft (150 ± 7 Nm)
Step 3 = Again tighten bolts 1 thru 18 in number sequence to: 110 ± 5 lb.ft (150 ± 7 Nm)

ALL:
Torque for head bolts 19 thru 22(tighten in number sequence to)32 ± 5 lb.ft (43 ± 7 Nm)

CAT 3204 DI Cylinder Head
Step 1 = Tighten bolts 1 thru 18 in number sequence to:60 ± 10 lb.ft (80 ± 14 Nm)

Step 2 = Tighten bolts 1 thru 18 in number sequence to: 110 ± 5 lb.ft (150 ± 7 Nm)

Step 3 = Again tighten bolts 1 thru 18 in number sequence to: 110 ± 5 lb.ft (150 ± 7 Nm)

ALL:
Torque for head bolts 19 thru 22(tighten in number sequence to)32 ± 5 lb.ft (43 ± 7 Nm)

Image 3204 PC Cylinder Head 

Image 3204 DI Cylinder Head 

 • CATERPILLAR 3208 Essential Diesel Engine Bolt Tightening Torques

CAT 3208 Main Bearing Bolts
Step 1 = 40 Nm, 30 lb.ft
Step 2 = +120 degrees

CAT 3208 Connecting Rod Bolts
Step 1 = 40 Nm, 30 lb.ft
Step 2 = +60 degrees

CAT 3208 Cylinder Head Bolts
Bolts with 7 dash Marks
Step 1 = 80 Nm, 60 lb.ft
Step 2 = 150 Nm, 110 lb.ft


 • CATERPILLAR 3304 and 3306 Essential Diesel Engine Bolt Tightening Torques

CAT 3304, 3306 Main Bearing capscrews
Step 1 = 40 Nm, 30 lb.ft
Step 2 = +90 degrees

CAT 3304, 3306 Connecting Rod Bolts
Step 1 = 40 Nm, 30 lb.ft
Step 2 = +90 degrees

CAT 3304, 3306 Cylinder Head Bolts
Step 1 = 155 Nm, 116 lb.ft
Step 2 = 250 Nm, 186 lb.ft


CATERPILLAR 3408 Essential Diesel Engine Bolt Tightening Torques

CAT 3408 Main Bearing Caps
Step1 = 190 lb.ft, 260 Nm
Step2 = plus 120 degrees

CAT 3408 Connecting Rod Bolts
Step 1 = 80 Nm, 60 lb.ft
Step 2 = +120 degrees

CAT 3408 Cylinder Head Bolts
Step 1 = 270 Nm, 200 lb.ft
Step 2 = 447 Nm, 330 lb.ft
Step 3 = 447 Nm, 330 lb.ft


 • CATERPILLAR 3412 Essential Diesel Engine Bolt Tightening Torques

CAT 3412 Main Bearing Caps
Step1 = 190 lb.ft, 260 Nm
Step2 = plus 120 degrees

CAT 3412 Connecting Rod Bolts
Step 1 = 80 Nm, 60 lb.ft
Step 2 = +120 degrees

CAT 3412 Cylinder Head Bolts
Step 1 = 270 Nm, 200 lb.ft
Step 2 = 447 Nm, 330 lb.ft
Step 3 = 447 Nm, 330 lb.ft


CATERPILLAR 3500 engines – Essential Diesel Engine Bolt Tightening Torques

CAT 3506, 3508, 3512, 3516, 3520
Main Bearing capscrews

Step1 = 100 lb.ft, 136 Nm
Step2 = plus 180 degrees


CAT 3506, 3508, 3512, 3516, 3520
Connecting Rod Bolts
 
Step 1 = 90 Nm, 65 lb.ft
Step 2 = Repeat step 1
Step 3 = +90 degrees


CAT 3506, 3508, 3512, 3516, 3520
Cylinder Head Bolts
 
Step 1 = 30 Nm, 22 lb.ft
Step 2 = 270 Nm, 200 lb.ft
Step 3 = 450 Nm, 330 lb.ft


 • CATERPILLAR 6D16 Essential Diesel Engine Bolt Tightening Torques

CAT 6D16 Main Bearing capscrews
step 1 = 67 Nm, 50 lb.ft
step 2 = + 90 degrees

CAT 6D16 Connecting Rod Bolts
step 1 = 29 Nm, 22 lb.ft
step 2 = + 90 degrees

CAT 6D16 Cylinder Head Bolts
M14 bolts
step 1 = 78 Nm, 58 lb.ft
step 2 = + 180 degrees

M10 bolts
step 1 = 17 Nm, 13 lb.ft
step 2 = 34 Nm, 25 lb.ft


 • CATERPILLAR C10 and C12 Essential Diesel Engine Bolt Tightening Torques

CAT C10, C12 Main Bearing Cap Bolts
step 1 = 95Nm, 70 lb.ft
step 2 = + 90 degree

CAT C10, C12 Connecting Rod Bolts
step 1 = 130 ± 7 Nm, 95 ± 5 lb.ft
step 2 = + 60 degrees

CAT C10, C12 Main Cylinder Head Bolts
(bolts 1 through bolt 26 in a numerical sequence)
step 1 = 160 Nm, 120 lb.ft
step 2 = repeat step 1
step 3 = + 90 degrees
step 4 = loosen all
step 5 = 160 ± 10 Nm, 120 ± 7 lb.ft
step 6 = repeat step 5
step 7 = + 90 degrees ± 5 degrees

Minor Cylinder Head Bolts(bolts 27 through bolt 34 in a numerical sequence)
step 8 = 28 Nm, 20 lb.ft

.


 • CATERPILLAR C11 Essential Diesel Engine Bolt Tightening Torques

CAT C11 Main Bearing Bolts
S/N – JAM1-UP
S/N – KCA1359-UP
S/N – KCB6818-UP
step 1 = 150 +- 7 Nm, 110 +- 5 lb.ft
step 2 = + 60 degrees

S/N – KCA1-1358
S/N – KCB1-6817
step 1 = 50 +- 5 Nm, 110 +- 4 lb.ft
step 2 = + 60 degrees

CAT C11 Connecting Rod Bolts
step 1 = 130 +- 7 Nm, 95 +- 5 lb.ft
step 2 = + 60 degrees

CAT C11 Main Cylinder Head Bolts
(bolts 1 through bolt 26 in a numerical sequence)
step 1 = 170 Nm, 125 lb.ft
step 2 = repeat step 1
step 3 = + 120 degrees
step 4 = loosen all
step 5 = 170 +- 10 Nm, 125 +- 7 lb.ft
step 6 = repeat step 5
step 7 = + 120 degrees +- 5 degrees

Minor Cylinder Head Bolts
(bolts 27 through bolt 34 in a numerical sequence)
step 8 = 55 Nm, 41 lb.ft


 • CATERPILLAR C13 Essential Diesel Engine Bolt Tightening Torques

CAT C13 Main Bearing Bolts
S/N – JAM1-UP
S/N – KCA1359-UP
S/N – KCB6818-UP
step 1 = 150 +- 7 Nm, 110 +- 5 lb.ft
step 2 = + 60 degrees

S/N – KCA1-1358
S/N – KCB1-6817
step 1 = 50 +- 5 Nm, 110 +- 4 lb.ft
step 2 = + 60 degrees

CAT C13 Connecting Rod Bolts
step 1 = 130 +- 7 Nm, 95 +- 5 lb.ft
step 2 = + 60 degrees

CAT C13 Main Cylinder Head Bolts
(bolts 1 through bolt 26 in numerical sequence)
step 1 = 170 Nm, 125 lb.ft
step 2 = repeat step 1
step 3 = + 120 degrees
step 4 = loosen all
step 5 = 170 +- 10 Nm, 125 +- 7 lb.ft
step 6 = repeat step 5
step 7 = + 120 degrees +- 5 degrees
Minor Cylinder Head Bolts
(bolts 27 through bolt 34 in numerical sequence)
step 8 = 55 Nm, 41 lb.ft


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *